proceedings 1-2014

COVER

TITUL


МАШИНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИEТО. ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗПИТВАНЕ. НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

RESEARCH ON RELIABILITY OF PLOWS OPERATING IN MOUNTAINOUS CONDITIONS
Katsitadze J., Kapanadze I., Kutelia G., Bidzinashvili I. ... 4

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MACHINE VISION APPLICATIONS FOR AUTOMATIC SORTING OF AFLATOXIN CONTAMINATED DRIED FIGS
Eng. Gharibkhani M.*, Prof. Dr. Akdeniz, R. C. ... 7

EXPERIMENTAL TEST RESULTS OF TANGENTIAL THRESHING CYLINDER WITH FUNCTIONALLY INTEGRATED ELECTRIC DRIVE IN COMBINES
M.Sc. Aumer, W. ... 11

SELF-PROPELLED HARVESTER WITH AN ELECTRICAL TRACTION DRIVE IN COMPARISON TO THE HYDRAULIC TRACTION DRIVE
Dipl.-Ing. Striller B., Dipl.-Ing. Lindner M., Dipl.-Ing. Wöbcke S., Prof. Dr.-Ing. habil. Herlitzius Th. ... 15

PERFORMANCE ANALYSES OF WIND MACHINES OF DIFFERENT POWER CAPACITIES USED FOR FROST PROTECTION IN AN ORCHARD
Ali VARDAR, Onur TAŞKIN ... 18

THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF HIGHLY ADAPTIVE AND WATER-RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS IN EXTREME DROUGHT CONDITIONS
Doctor of engineering science, professor Sadykov Zh., professor Yespolov T., professor Zhalnin E., doctor of Science Agzamov M.,
PhD in Economics Sadykova S. ... 21

СТЕПЕН НА СЪВЪРШЕНСТВО НА ПЛУГ ЗА ПЪЛНО ОБРЪЩАНЕ НА ПОЧВЕНИЯ ПЛАСТ
Проф. д-р инж. Мандраджиев, С.,
Доц. д-р инж. Трифонов, А. .... 23

МЕХАНИЧНАТА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА В СВОЯ НАЙ-ВИСШ И ПОСЛЕДЕН СТАДИЙ
Проф. д-р инж. Мандраджиев, С.,
Доц. д-р инж. Трифонов, А. ... 26

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ДЕФЛЕКТОРЕ ПОДБОРЩИКА – ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОРМОВ
Д-р техн.наук Т. Абилжанулы, канд.техн.наук Д.Т. Абилжанов, магистр сельскохозяйственных наук А.С.Альшурина ... 30

КОНСТРУКЦИЯ НА ЩИПКА ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ПРИСАДЕНИ И ВКОРЕНЕНИ ЯБЪЛКОВИ ПОДЛОЖКИ
Доц. д-р инж. Запрянов З., ас. инж. Запрянова Й. ... 34

ТЕХНОЛОГИЯ И КОМПЛЕКС МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛУКОВИЦИ
Георги Митев ... 36

ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ РАБОТНИЯ ОБЕМ НА ЗЪБНИ ПОМПИ С ВЪНШНО ЗАЦЕПВАНЕ
Проф. д-р Генчо Попов, Маг. инж. Уйсам Мхана, Проф. д-р Огнян Алипиев, Маг. инж. Ивайло Николаев ... 43

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОТОТИП НА САДАЧЕН АПАРАТ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА ПРИСАДЕНИ И ВКОРЕНЕНИ ЯБЪЛКОВИ ПОДЛОЖКИ
Ас. инж. Запрянова Й., доц. д-р инж. Запрянов.,
гл.ас. Табаков С. ... 47

МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ПРИ НАСИТНЯВАНЕ НА ГРУБИ ФУРАЖИ
проф. Борисов Б.Г., доц. Митев С.Й., инж.Овчаров М.А., гл.ас.д-р Христаков И.С. ... 50

МЕТОД ЗА ЕНЗИМНО ИНВЕРТИРАНЕ НА ЗАХАРЕН РАЗТВОР
гл. ас. д-р Христаков И. и доц. д-р инж. Колев Б. ... 53

МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ОВЪРШАВАНЕ НА СУСАМ
инж. Кенанска А., проф. д-р инж. Борисов Б., доц. д-р инж. Колев Б. ... 56

РЕГУЛИРАНЕ НА ТОПЛО- И МАСООБМЕННИТЕ ПРОЦЕСИ В КОНДЕНЗАЦИОННА СУШИЛНЯ
Пламен Цветков ... 59

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ОЧЕРЕДЕЙ К ОБОСНОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ КОЛОСОУБОРОЧНОЙ ЖАТКИ.
проф., докт. инж. Джамбуршин А.Ш., проф. докт. инж. Атыханов А.К., ... 61

ADAPTATION OF AN EXISTING SOLUTION FOR WORK IN NEW CONDITIONS – AN ANALYSIS OF THE METHODOLOGY
Assoc. Prof. M.Sc. Angelov B. PhD., M.Sc. Mateev Sv., M.Sc. Entchev Str. ... 63

ABOUT THE METHODOLOGICAL BASES OF THE PROBLEM FOR AN IMPROVEMENT OF AN EXISTING SOLUTION
M.Sc. Mateev Sv., Assoc. Prof. M.Sc. Angelov B. PhD., M.Sc. Entchev Str. ... 66

QUALITY RESEARCH OF DOSAGE AND SUBSURFACE APPLICATION OF BIG-SIZED GRANULES FERTILIZER DURING STRIP-TILL FOR SOWING OF MAIZE
Jan Szczepaniak, Tomasz Szulc, Włodzimierz Talarczyk , Paweł Dudziński ... 69

MECHATRONIC CONTROL SYSTEM IN A TILLING-AND-SOWING COMBINED MACHINE
Szczepaniak Jan, Pawlowski Tadeusz, Rogacki Roman, Wojciechowski Jacek , Paweł Dudziński ... 72

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОЭЛЕВАТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ
И. Сейтасанов ...75

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗЪРНЕНИ СМЕСИ ПО ПОВЪРХНОСТТА НА МЕХАНИЧНИ СЕПАРАТОРИ – II ЧАСТ
Красимир Братоев ... 78

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНИТЕ. СЕРВИЗ. БЕЗОПАСНОСТ. ЕКОЛОГИЯ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
Д-р техн. наук В.И. Барков ... 82

CHARACTERISTICS CROP PLANTS IN THE ASPECT OF THE PROCESS OF SPRAYING
PhD Student Eng. Beata Cieniawska, Prof. Assoc. Deta Łuczycka, Prof. Assoc. Antoni Szewczyk ... 85

THE QUALITY OF PROCEDURE SPRAYING ON CROPS FLAT IN THE ASPECT OF THE CHARACTERISTICS OF SPRAYED PLANTS
PhD Student Eng. Beata Cieniawska, Prof. Assoc. Deta Łuczycka, Prof. Assoc. Antoni Szewczyk ... 90

ИЗСЛЕДВАНЕ МОМЕНТА И КОЕФИЦИЕНТА НА ТРИЕНЕ ПРИ СРАБОТВА-НЕ НА ВИБРОНАВАРЕНИ ПОКРИТИЯ ВЪРХУ СТОМАНЕНИ И ЧУГУНЕНИ ДЕТАЙЛИ ОТ АВТОТРАКТОРНАТА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Assoc. Prof. Mitko Nikolov, PhD ... 95

ОПРЕДЕЛЯНЕ ТРАЙНОСТТА НА ВИБРОДЪГОВО НАВАРЕНИ ПОКРИТИЯ В ГАЗОВИ СМЕСИ ВЪРХУ СТОМАНЕНИ И ЧУГУНЕНИ ДЕТАЙЛИ ОТ АВТО-ТРАКТОРНАТА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Assoc. Prof. Mitko Nikolov, PhD ... 98

ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ОБОСНОВАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДИАГНОСТИРАНЕ НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ ПО НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА ВЪРТЕНЕ НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ ЗА ЦИКЪЛ
Доц. д-р А. Стоянов ... 101

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ЗА ТРАКТОРИ И САМОХОДНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Инж. Светлана Господинова Калапишева ... 103

ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА – РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Д-р Евгения Ачкаканова, Проф. д-р Михо Янков Михов ... 106

ИНЖЕНЕРНИ ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Assoc. Prof. Vasil Stoyanov, PhD, Assoc. Prof. Mitko Nikolov, PhD, Krasimir Tsonev ... 111

BRAKING AND THE POSSIBILITY OF ITS USING
assoc. prof. Ing. Barta D. PhD., Ing. Mruzek M. PhD., prof. Ing. Kalinčák D. PhD., assoc. prof. Ing. Kendra M. PhD. ... 114

ХИМИЧНО И МИКРОБИОЛОГИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ДИЗЕЛОВИТЕ ГОРИВА ИЗПОЛЗВАНИ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА
Assoc. Prof. Vasil Stoyanov, PhD, Krasimir Tsonev, PhD. ... 118

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF A NEW JET THERMAL MODULE WITH IMPROVED ENERGY PERFORMANCE AND ITS DEVELOPMENT
A.A Yakovlev, c.t.s., Y.S.Sarkynov, c.t.s., B.A.Assanbekov, c.t.s., B.A.Zulpykharov, PhD student, undergraduate N. Saparov .. 121

ВЕРОЯТНОСТЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЕРВИЗ НА САМОХОДНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Михо Михов ... 124

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
04-07.09.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
06-09.09.2023, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA